Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Значение и факторна обусловеност на структурната конвергенция на пазара на труда в Европейския съюз – теоретични аспекти
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Значение и факторна обусловеност на структурната конвергенция на пазара на труда в Европейския съюз – теоретични аспекти

Резюме

Целта на статията е да се изведат теоретичните аспекти на значението и факторната обусловеност на структурната конвергенция на пазара на труда в Европейския съюз, която може да се анализира в различни направления от гледна точка на използвания показател. Въпреки това, отделните направления на структурната конвергенция на пазара на труда и факторите, които ги детерминират, са обвързани. Цялостното изследване на конвергентните тенденции в сферата представлява важно поле за анализ от гледна точка на интегрирането на страните от ЦИЕ, които не са членове на еврозоната, към Паричния съюз и оценка на пригодността на икономиките им.

Abstract

The aim of this paper is to identify the theoretical aspects of the importance and factor determination of the structural labour market convergence in the European Union, which could be analyzed in different directions in terms of the indicator used. Nevertheless, the individual directions of structural labour market convergence and the factors that determine them are bound. The overall research of the convergent tendencies in the sphere is an important field for analysis in terms of integrating the CEE countries which are not members of the Eurozone into the Monetary Union and assessing the suitability of their economies.

JEL: E20, E24, F02, J20

Ключови думи

Еврозона, Европейски съюз, European Union, Eurozone, labour market, пазар на труда, European integration, европейска интеграция, структурна конвергенция, structural convergence
Свалете RP_vol5_2019_No21_K Stefanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957