Главен редактор
 • Христина Николова
Национален редакционен съвет
 • Христина Николова, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Алтернативните инвестиции – възможности и предизвикателства пред капиталовите пенсионни фондове
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Алтернативните инвестиции – възможности и предизвикателства пред капиталовите пенсионни фондове

Резюме

В статията се разглеждат съвременни аспекти на вложенията в алтернативни инвестиции в портфейла на капиталовопокривните пенсионни фондове. Характеризират се ползите от алтернативните инвестиции и се очертават възможните форми на инвестиции в инфраструктурни обекти. Акцентира се върху спецификата на рисковете при инфраструктурни вложения и тяхното класифициране. Отделено е място на регулациите и практиките на пенсионните фондове за инвестиране в алтернативни активи в т.ч. в инфраструктурни проекти посредством гама от класове финансови инструменти. Прегледът на действащата в нашата страна нормативна уредба очертава насоки за изменения на инвестиционните ограничения при въвеждане на портфейли с различен рисков профил при пенсионните фондове при едновременното създаване на подходящи финансови инструменти вътре в страната за инвестиции в инфраструктурни проекти.

Abstract

The paper examines contemporary aspects of investments in alternative investments in the portfolio of capital funded pension funds. They characterize the benefits of alternative investments and outline possible forms of investment in infrastructure projects. Emphasis is placed on the specifics of risks in infrastructure investments and their classification. There is a place for the regulations and practices of the pension funds to invest in alternative assets, incl. in infrastructure projects through a range of classes of financial instruments. The review of the legislation in force in our country outlines guidelines for changes in the investment restrictions on the introduction of portfolios with different risk profiles for pension funds while simultaneously creating suitable domestic financial instruments for investment in infrastructure projects.

JEL: G11, G18, G23

Ключови думи

рискове, капиталовопокривно пенсионно осигуряване, пенсионни фондо¬ве, алтернативни инвестиции, инфраструктурни проекти, capital pension insurance, pension funds, alternative investments, infrastructure projects, risks
Свалете RP_vol5_2019_No20_I Daneva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957