Главен редактор
 • Христина Николова
Национален редакционен съвет
 • Христина Николова, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Влияние на кибер икономиката върху пазара на труда
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Влияние на кибер икономиката върху пазара на труда

Резюме

Засилващото се влияние на дигиталните технологии имат отражение върху икономиката в множество аспекти. В изследването се задава фокус върху влиянието на дигитализацията и автоматизацията върху пазара на труда. Целта е да се покаже ефектът от навлизащата кибер икономика и неизменната ? част от трансформацията на пазара на труда. За обект на изследването бива зададен пазарът на труда, а предмет е самата кибер икономика.

Abstract

The continuously increasing influence of digital technology has impact in various aspects of the economy. The research focuses on the impact of digitalization and automation to the labor market. The main goal is to illustrate the effect of cyber economy and its influence on the labor market transformation. Object of the research is the labor market and subject is the cyber economy.

JEL: E24, F16, F22, F62, F66, J24

Ключови думи

пазар на труда, дигитална икономика, digital economy, labor market, кибер икономика, cyber economy
Свалете RP_vol5_2019_No19_G Michev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957