Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Корпоративната култура през призмата на поведенческата икономика
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Корпоративната култура през призмата на поведенческата икономика

Резюме

Влиянието на корпоративната култура в контекста на корпоративното управление се определя не само от съблюдаването на определени социално-организационни правила и норми, но и от ирационални  въздействия като симпатия, антипатия, амбиция, чувство за превъзходство, чувство за мъст и пр., които в редица случаи препятстват или дори блокират рационалните управленски решения и процеси. Основаването върху поведенческата парадигма предполага нова визия по отношение проявлението на корпоративния човешки капитал и механизмите за ефективно корпоративно управление.

Abstract

The influence of corporate culture in the context of corporate governance is determined not only by the observance of certain social and organizational rules and norms, but also by the irrational) effects such as sympathy, antipathy, ambition, sense of superiority, sense of vengeance, , which in many cases hinder or even block the rational management decisions and processes. Relying on the behavioral paradigm implies a new vision of the manifestation of corporate human capital and mechanisms for effective corporate governance.

JEL: A12; A13; M14; Z1

Ключови думи

corporate culture, поведенческа икономика, корпоративна култура, корпоративен човешки капитал, behavioral economy, corporate human capital
Свалете RP_vol5_2019_No18_A Milanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957