Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Структурна конвергенция на европейските икономики – преглед на литературата
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Структурна конвергенция на европейските икономики – преглед на литературата

Резюме

Структурната конвергенция в рамките на ЕС се смята за важно необходимо условие за ефективното функциониране на Икономическия и паричен съюз. Настоящата статия представя кратък преглед на съществуващата теоретична и емпирична литература по въпросите на конвергенцията на производствените структури на БВП. В теоретичната литература е идентифицирано голямо многообразие от фактори, които влияят върху конвергенцията, а в съответствие с това в емпиричните изследвания се откриват противоречиви оценки относно досегашния напредък на страните от ЕС по процеса.

Abstract

Structural convergence in the EU is regarded as an important prerequisite for the efficient functioning of the Economic and monetary union. This article presents a brief review of the existing theoretical and empirical literature regarding the convergence of output structures among countries. The analysis of the theoretical literature identifies a wide variety of factors driving the process. In line with that, conflicting evidence about the EU’s past experience with convergence can be found in empirical studies.

JEL: F02, F45, L16, O47

Ключови думи

икономическа интеграция, Economic Integration, structural change, структурна конвергенция, structural convergence, структурни промени, парични съюзи, monetary unions
Свалете RP_vol5_2019_No15_D Damyanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957