Главен редактор
 • Христина Николова
Национален редакционен съвет
 • Христина Николова, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Кръговата икономика в България – перспективи и предизвикателства
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Кръговата икономика в България – перспективи и предизвикателства

Резюме

Цел на настоящата статия е да очертае състоянието и перспективите за развитие на кръговата икономика в България, като същевременно докаже необходимостта от адекватни мерки от страна на публичните власти за насърчаване на подобна промяна. Разработката се базира на първично проучване за нагласите на българските работодатели за провеждане на корпоративна политика, свързана с принципите на устойчивото развитие, направено сред 200 предприятия. Използвани са статистически, социологически и аналитични методи. Анализът доказва наличие на неизползвани възможности, свързани не просто с по-ефективното използване на ресурсите, както в частния, така и в публичния сектор, но и с подценяване на значимостта на проблема.

Abstract

The objective of this paper is to outline the state and outlooks of development of circular economy in Bulgaria, as well as demonstrate the need for adequate measures on part of public authorities to encourage this change. The research is based on a primary survey of Bulgarian employers’ attitudes towards pursuing a corporate policy relating to the principles of sustainable development, which was conducted among 200 enterprises. The analysis reveals untapped potential not only with regard to a more efficient use of resources, in both the private and public sectors, but also in terms of underestimating the significance of the issue.

JEL: Q50, Q51, Q56, Q58

Ключови думи

energy efficiency, sustainable development, eco-fiscal policy, ecological transformation, кръгова икономика, ефективно използване на ресурсите, управление на отпадъците, иновативни технологии, екологощадящо производство, circular economy, waste management
Свалете RP_vol5_2019_No14_V Ivanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957