Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Функция на фискалната реакция: емпиричен модел за България
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Функция на фискалната реакция: емпиричен модел за България

Резюме

Изследването представя систематичната реакция на фискалната политика спрямо развитието на публичния дълг, като има за цел да разкрие решаващото й значение за определяне дали динамиката в съотношението дълг към БВП води към желано равновесие или не. На тази основа ще покажем, че стойностите на съотношението консолидиран държавен дълг към БВП в България близо до 55-60% са приемлива своеобразна граница, до която дългът може да се счита за лесно управляем и устойчив. Тези калкулации имат принос, тъй като дават нови идеи за посока при измерването на динамичните ефекти от фискалната политика, също така могат да са от полза за „котва“ при различни сценарии на стрес тестове, както и при анализ върху социалните разходи, надвисващи в бъдеще.

Abstract
The study presents the systematic response of fiscal policy to public debt developments, aiming to reveal its crucial importance in determining whether the debt-to-GDP dynamics leads to a desired equilibrium or not. On this basis, we will show that the values ??of the debt-to-GDP ratio in Bulgaria close to 55-60% are an acceptable boundary where debt can be considered as manageable and sustainable. These calculations contribute as they give new directional ideas when measuring the fiscal effects of fiscal policy, they can also serve as an anchor for various stress testing scenarios as well as an analysis of the social expenditures outweighing in the future.

JEL: H62, H63

Ключови думи

публичен дълг, бюджетен дефицит, функция на фискална реакция, fiscal reaction function, public debt, deficits
Свалете RP_vol5_2019_No13_I Beev, I Todorov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957