Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Брутен вътрешен продукт или брутно национално щастие – коя е по-добрата алтернатива за измерване на икономиката?
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Брутен вътрешен продукт или брутно национално щастие – коя е по-добрата алтернатива за измерване на икономиката?

Резюме

В тази статия обект на анализа е измерването на националното стопанство, а предмет е същността и несъответствията на Брутния Вътрешен Продукт (БВП) и Брутното Национално Щастие (БНЩ). Задачите се свързват с разкриване на значението на БВП и БНЩ, и с отчитането на предимствата и недостатъците в използването им като основни макроикономически измерители. Тезата на изследването е, че БВП остава да изпълнява ролята на основен макроикономически измерител, а други негови алтернативи, като БНЩ например, не могат изцяло да го заменят, тъй като те пораждат нови проблеми и невъзможност за точна оценка.

Abstract

This article analyze the problem related to measuring the national economy and choosing the appropriate macroeconomic indicator. The object of the analysis will be the measurement of the economy, subject matter is the nature and the inconsistencies of the gross domestic product (GDP) and Gross National Happiness (GNH). This challenge also relates to the thesis, namely: GDP remains the main macroeconomic indicator, and other alternatives, such as GNH, can`t replace it altogether, as they give rise to new problems and inability to accurately assess.

JEL: E010, I310

Ключови думи

брутен вътрешен продукт, икономическо благосъстояние, брутно национално щастие, измерване на икономиката, gross domestic product, economic well-being, gross national happiness, economic measuring
Свалете RP_vol5_2019_No12_M Marikina.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957