Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Екосистеми за социално предприемачество: систематичен преглед на литературата
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Екосистеми за социално предприемачество: систематичен преглед на литературата

Резюме

Това довежда до значително нарастване на научната литература  в  тази област, в същото време общественият сектор припознава все повече социалното предприемачество като важен инструмент за преодоляване на социалните проблеми на обществото и засилване на устойчивото развитие. Целта на тази статия е да изследва екосистемите за социално предприемачество, представени в научната литература. За постигането на изследователската цел е извършен литературен преглед на 20-те най-цитирани статии, които изследват екосистемите за социално предприемачество. Извършен е дескриптивен анализ на изследваните статии. Представени са типове екосистеми за социално предприемачество и социалните проблеми решавани с тях. Дискутирани са ключови участници в екосистемите и важни фактори, спомагащи за развитие на екосистемите за социално предприемачество.

Abstract

Social entrepreneurship has gained popularity over the past two decades. This has led to a significant increase in scientific literature in this area, while the public sector increasingly recognizes social entrepreneurship as a key tool for overcoming social problems in society and strengthening sustainable development. The purpose of this article is to explore ecosystems for social entrepreneurship presented in the scientific literature. To achieve this research goal, a literary review of the 20 most cited articles exploring ecosystems for social entrepreneurship is made. A descriptive analysis of the selected articles has been carried out. Types of social entrepreneurship ecosystems and the social problems solved with them are presented. Key players in social entrepreneurship ecosystems and important factors contributing to the development of social entrepreneurship ecosystems are pointed out.

JEL: L31

Ключови думи

factors, екосистеми, фактори, социално предприемачество, икономически агенти, social entrepreneurship, ecosystems, economic agents
Свалете RP_vol5_2019_No11_I Bozhikin.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957