Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Икономика и социален статус: методи за емпирично установяване на статусните ефекти по отношение на удовлетвореността от дохода
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Икономика и социален статус: методи за емпирично установяване на статусните ефекти по отношение на удовлетвореността от дохода

Резюме

Статията онагледява методите за емпирично установяване на ефектите от социално статусното сравнение върху удовлетвореността от материалния стандарт на живот. Възможността за емпирична проверка на хипотезите относно влиянието на социалния статус върху стопанското поведение проправя пътя за включването на статуса в съвременния конвенционален икономически анализ.

Abstract

This articles summarizes the empirical study methods of the social status comparisons effects on subjective material well-being. The possibility to empirically check hypotheses about the impact of social status on economic behavior enables the inclusion of status into modern mainstream economic analysis.

JEL: B59, D91

Ключови думи

социален статус, субективно благосъстояние, social status, Вебленови ефекти, относителна бедност, Veblen effects, relative deprivation, subjective well-being
Свалете RP_vol5_2019_No10_T Sedlarski.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957