Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Финансиране на църковните дейности
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Финансиране на църковните дейности

Резюме

Типологията на взаимоотношения „църква - държава“ се изразява в два принципиални подхода по отношение на религиозните дейности: при първият, дадена църква/конфесия, т.е. вероизповедание, се провъзгласява законово от страна на държавата в качеството си на единствено или доминиращо, а съответната религия се признава за официална. В този случай официалната църква се оказва монополист на пазара на религиозни услуги; при вторият подход, държавата допуска многоконфенсионалност, т.е. многообразие на вероизповеданията в обществото, без официална подкрепа на някое от тях, което може да се възприема не като съвършена конкуренция, а като монополистическа конкуренция. Това до голяма степен рефлектира върху начините за финансиране дейността на религиозните институции чрез т. нар. църковен данък (европейската практика) или предоставянето на данъчни преференции/облекчения (американската практика), което е предмет на анализ в настоящия доклад.

Abstract

The typology of "church-state" relationships is expressed in two basic approaches to religious activities: at the first, a given church / confession, religion is legally proclaimed by the state as sole or domineering, and the religion concerned is recognized as official. In this case, the official church is a monopolist in the religious services market; with the second approach, the state admits multi-contingency, ie. diversity of religions in society without official support of any of them, which can be perceived not as perfect competition but as monopolistic competition. This largely reflects on the ways in which the activities of religious institutions are financed through the so-called church tax (European practice) or the granting of tax incentives / reliefs (US practice), which is analyzed in this report.

JEL: Z12

Ключови думи

tax expenditures, икономикс на религията, economics of religion, църковен данък, данъчни преференции/облекчения, данъчни разходи, church tax, tax incentives/relief
Свалете RP_vol5_2019_No09_P Iliev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957