Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Теоретични измерения на конвергенцията в разходната структура на БВП в Еврозоната
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Теоретични измерения на конвергенцията в разходната структура на БВП в Еврозоната

Резюме

Целта на разработката е да се разкрият множеството макроикономически проекции на разходната структура на БВП, въз основа на което да се аргументира икономическата значимост на конвергенцията по отношение на тази структура за страните от Еврозоната. Във връзка с това се достига до извода, че постигането на конвергенция в разходните компоненти на БВП за страните от Еврозоната е необходимо условие за сближаване на основните характеристики на техните икономики. Това сближаване се отнася преди всичко до факторната предпоставеност на растежа и протичането на бизнес цикъла, което е важно условие за ефективното функциониране на Икономическия и паричен съюз на ЕС.

Abstract

The aim of this paper is to reveal the numerous macroeconomic dimensions of the GDP expenditure structure, and based on that to demonstrate the economic importance of the convergence with respect to this structure for the Eurozone countries. In this context, it can be concluded that achieving convergence in the expenditure components of GDP for the Eurozone countries is a prerequisite for convergence of the fundamental features of their economies. This convergence concerns first and foremost the factors determining the economic growth and flow of the business cycle which is an important condition for the effective functioning of the EU's Economic and Monetary Union.

JEL: E20, E63, F42, F45, F68

Ключови думи

Еврозона, Eurozone, convergence, конвергенция, разходна структура на БВП, GDP expenditure structure
Свалете RP_vol5_2019_No08_N Velichkov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957