Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Икономически активно население в България през периода 2007-2017 г. - динамика на образователната и възрастовата структура
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Икономически активно население в България през периода 2007-2017 г. - динамика на образователната и възрастовата структура

Резюме

Анализът на промените в икономически активното население  се фокусира върху периода 2007- 2017 г., който обхваща първото десетилетие от членството на България в Европейския съюз. Основна цел на настоящата статия е да се анализират промени във възрастовата и образователната структура на работната сила в страната с акцент върху младежките групи от населението и да се очертаят предизвикателства пред актуализирането на политиките по заетостта, образованието и обучението. Резултатите от сравнителния анализ показват, че в контекста на нарастване на работната сила в редица страни от ЕС и в общността като цяло след 2007 г. в България се очертава обратната тенденция- броят на икономически активното население намалява. През периода настъпват редица структурни промени в икономически активното население в България, трансформиращи контекстуалната рамка за формулиране и актуализиране на политиките в областта на заетостта и развитието на човешкия капитал, сред които се открояват: поляризиране на образователната структура при младежките групи от населението и работната сила и стабилизиране на дела на ниско-образовани младежи в трудоспособна възраст.

Abstract

The analysis of changes in the economically active population focuses on the period 2007-2017, which covers the first decade of Bulgaria's membership in the European Union. The main purpose of this article is to analyze changes in the age and educational structure of the workforce in the country and to outline challenges in updating employment, education and training policies. The results of the comparative analysis show that in the context of labor force growth in a number of EU countries and in the community as a whole after 2007 in Bulgaria the reverse trend is emerging - the number of economically active population is decreasing. During the period, a number of structural changes occurred in the economically active population in Bulgaria, transforming the contextual framework for formulating and updating employment and human capital policies: polarization of the educational structure of the youth groups of workforce and the relative stability of the share of low-educated young people of working age.

JEL: J210, J240, I280

Ключови думи

работна сила, икономически активно население, образователна структура, economically active population, labor force, educational structure
Свалете RP_vol5_2019_No07_M Atanassova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957