Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Конвергенция в структурата на външната търговия – теоретични подходи и предизвикателства за България
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Конвергенция в структурата на външната търговия – теоретични подходи и предизвикателства за България

Резюме

В статията се систематизират съвкупност от теоретични подходи за анализ на конвергенцията на външната търговия и структурните й компоненти. Класифицират се три групи приложни модели и емпирични изследвания на конвергенцията в структурата на външната търговия. На базата на интерпретиране и анализ на модели, спадащи към обособените три групи, се разкриват и доказват алтернативният характер, специфичните аналитични възможности и приложимостта на разгледаните модели. Извеждат се някои предизвикателства за България в контекста на ефектите и стоковата структура на българския износ, които могат да се отчетат в анализи на структурната конвергенция на външната търговия на страната ни с тази в други страни от ЕС. 

Abstract

The report summarized a set of theoretical approaches to analyzing the convergence of foreign trade and its structural components. Three groups of applied models and empirical studies of convergence in the structure of foreign trade are classified. Based on the interpretation and analysis of models belonging to the three groups, the alternative character, the specific analytical capabilities and the applicability of the examined models are revealed and proved. There are some challenges for Bulgaria in the context of the effects and commodity structure of Bulgarian exports, which can be taken into account in analyzes of the structural convergence of country's foreign trade with that of other EU countries.

JEL: B27, B40, F10, F14, P50

Ключови думи

foreign trade, convergence, конвергенция, теоретични подходи, външна търговия, структура на външната търговия, theoretical approaches, foreign trade structure
Свалете RP_vol5_2019_No06_V Pirimova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957