Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Структурни характеристики на икономическия растеж в България
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Структурни характеристики на икономическия растеж в България

Резюме

В доклада се анализират структурните особености на БВП и неговата динамика в България, интерпретират се произтичащите от тях перспективи за реализиране на икономически растеж и се оценява степента на структурна конвергенция на българската икономика към Еврозоната. В него се правят заключенията, че услугите имат доминиращ принос в равнището и динамиката на БДС и че България конвергира най-силно при индустрията и най-слабо при селското, горско и рибно стопанство, като общото отклонение в производствената структура не клони към съкращаване. В доходната структура нарастването на относителния дял на компенсацията на наетите води до сближаване с Еврозоната, но има неблагоприятен ефект върху  инвестициите и икономическия растеж.

Abstract

The paper studies the structural characteristics of GDP and its dynamics in Bulgaria. It interprets the resulting perspectives for economic growth and measures the degree of structural convergence of the Bulgarian economy with the Eurozone. The empirical analysis leads to the conclusions that the level and the dynamics of GVA have been dominated by the services, and Bulgaria converges with the Eurozone most strongly in the industry and most weakly in the agriculture, forestry and fisheries, as the deviation in aggregate production structure does not tend to decline. Furthermore, in the income structure of GDP, the increase in the relative share of compensation of employees leads to convergence with the Eurozone, but has an adverse effect on investment and economic growth.

JEL: E23, E25, F15, O11, O40

Ключови думи

Еврозона, Eurozone, economic growth, икономически растеж, производствена структура на БВП, доходна структура на БВП, структурна конвергенция, GDP production structure, GDP income structure, structural convergence
Свалете RP_vol5_2019_No05_S Raleva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957