Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Влиянието на дохода и стопанския цикъл върху раждаемостта в България, 2000-2016 г.
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Влиянието на дохода и стопанския цикъл върху раждаемостта в България, 2000-2016 г.

Резюме

През последните три десетилетия населението на България намалява, което създава пречки пред стопанското развитие на страната. Налице е обаче и обратна връзка – икономическите процеси да оказват влияние върху демографските. В статията се изследва влиянието на дохода и стопанския цикъл върху раждаемостта. Независимо от първоначалното равнище на дохода, раждаемостта спада по време на криза и се увеличава, когато икономиката се възстановява. Но в дългосрочен план повишаването на доходите вероятно няма да доведе до по-висока раждаемост. Вместо това може да се очаква промяна в структурата на раждаемостта по възрастови групи.

Abstract

In the last three decades the population of Bulgaria decreases, which poses a challenge for the country’s economic development. It is possible that the opposite relation – from economic to demographic processes – also exists.  Our analysis show that in Bulgaria income and the business cycle on one hand and the birth rate, on the other, are correlated for the period 2000-2016. Regardless of the initial income level, birth rate falls when the economy is in a crisis and it goes up when the economy recovers. However long-term increase in the birth rate as a reaction to long-term growth is questionable, as total birth rate remains unchanged. Instead, increases in the income level shift the birth rate from lower to higher age groups.

JEL: E3, J1

Ключови думи

Bulgaria, България, раждаемост, birth rate, стопански цикъл, доход, business cycle, income
Свалете RP_vol5_2019_No02_A Kosuliev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957