Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Информационното общество и глобализацията – реалности и предизвикателства
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Информационното общество и глобализацията – реалности и предизвикателства

Резюме

В съвременното световно стопанство се наблюдава фундаментална трансформация, която засяга всички сфери на човешкия живот.

Целта на статията е да покаже формирането на информационното общество в условията на глобализация и да очертае реалностите и предизвикателствата, които стоят за решаване в новите условия. Чрез преглед на някои основни теоретични постановки за информационното общество и глобализацията се подчертава водещото значение на информацията и новите технологии за социално-икономическото развитие на страните. В резултат от теоретичното изследване са систематизирани и анализирани положителните и отрицателните ефекти от глобализацията и приложението на новите технологии.

Abstract

In the present world economy there is a fundamental transformation that affects all spheres of human life.

The aim of the article is to present the formation of the information society under globalization and to outline the realities and challenges that stand for solving in the new conditions. The key importance of information and new technology for the social and economic development of countries is emphasized through a review of some basic theoretical concepts. As a result of the theoretical study, the positive and negative effects of globalization have been classified and analyzed.

JEL: А10, F60

Ключови думи

globalization, глобализация, информационна икономика, information economy, информационно общество, глобално информационно общество, information society, global information society
Свалете RP_vol5_2019_No01_Y Vassilev, E Petkova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957