Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

България мимоходом: старата и новата България в пътеписите на Патрик Лий Фърмор и Ник Хънт
Научни трудове на УНСС - Том 4/2019
година 2019
Брой 4

България мимоходом: старата и новата България в пътеписите на Патрик Лий Фърмор и Ник Хънт

Резюме

Статията сравнява текстовете на два британски пътеписа за пътешествия из Бъл­гария в два различни исторически периода. Изтъква се приемственост в предста­вянето на България чрез устойчиви лайтмотиви и тропи и чрез акцентиране на би­нарностите свой-чужд, изток-запад. Статията разглежда пътеписите като полити­чески текстове, възпроизвеждащи константите на контролираното представяне на България, което проблематизира българското като чуждо, източно или периферно. Наред с това се отбелязва появата на нови репрезентативни стратегии, загатващи за уязвимостта на доминиращия негативен дискурс.

Abstract

The article compares intertextually two travelogues about Bulgaria, as seen by British travel writers in two different historical periods. The continuity of the representative ma­trix is foregrounded by identifying recurrent tropes and motives along with the stable bi­naries of Self/Other and East/West. The article posits that the travelogues in question are political texts reifying the established paradigm of controlled representation of Bulgaria which problematizes all things Bulgarian as alien, eastern or peripheral. The article also highlights the emergence of new representative strategies which hint at the vulnerability of the dominant negative discourse.

JEL: Z190

Ключови думи

символна география, власт/знание, дискурс, стереотип, национа¬лен образ, symbolic geography, power/knowledge, discourse, stereotype, national im¬age
Свалете RP_vol4_2019_No10_M Boycheva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957