Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Особености на публицистични текстове с икономическа тематика на немски език в сравнение с български
Научни трудове на УНСС - Том 4/2019
година 2019
Брой 4

Особености на публицистични текстове с икономическа тематика на немски език в сравнение с български

Резюме

Предмет на изследването са публицистични икономически текстове на двата езика, а обекта – съпоставителният им анализ. Целта е изследване на спецификите им с оглед прилагането им в специализираното чуждоезиково обучение. Чрез израбо­тен модел за текстолингвистичен анализ се установяват функцията на текстовете, начина на подемане и разгръщане на темата, особеностите на денотатите (носите­лите на референтна връзка), както и начина на изразяване на специализираността в информационната структура. Текстовете се разделят на дескриптивни, експли­кативни и аргументативни. В двата езика съществуват прилики по отношение на кохерентността, съдържателността и логико-семантичната структура при изразя­ване на специализираността и разлики, които влияят на разгръщането на темата и композицията на текста, изразяването на денотатите и цитирането на източници.

Abstract

The article presents research work on the similarities and differences of Bulgarian and German economic journalistic texts. It starts by analysing textlinguistic models to determine the kind, type, and genre of the text and focuses on those which are defined by the function of the text and the way the topic is developed. At the same time the problem of "specialized text" and its percentage has been solved. The constituent elements of "specializedness" are revealed in detail: terminology, non-terminology specialized vocabulary, and various lexico-semantic features. Depending on the topic development the texts are grouped into descriptive, descriptive with explicative elements, argumentative and argumentative-explicative, which are comparable according to a textlinguistic model in both languages.

JEL: А 20

Ключови думи

German economic journalistic texts, textlinguistic models, function, new textlinguistic model, Немски икономически журналистически текстове, текстови ези¬кови модели, функция, нов текстов лингвистичен модел
Свалете RP_vol4_2019_No09_S Vasileva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957