Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Метафоричното говорене за корупцията в българския медиен дискурс
Научни трудове на УНСС - Том 4/2019
година 2019
Брой 4

Метафоричното говорене за корупцията в българския медиен дискурс

Резюме

Като злободневен социален проблем на съвремието корупцията продължава да бъде в центъра на вниманието на обществата, националните държави, междуна­родните организации и да ангажира усилията им за решаване на проблемите, свър­зани с нея. В редица анализи се подчертава, че глобализацията на това явление все повече се възприема като една от сериозните заплахи на съвременния свят.

В статията са разгледани концептуалните метафори в медийния и политическия дискурс. Публицистичните текстове транслират антикорупционните мерки, пред­лагани от политическите партии или предприемани от държавните органи, и съще­временно осветяват възприемането на феномена корупция от обществото.

Метафоричните модели, разгледани в четири раздела – антропоморфни метафори, социоморфни метафори, природоморфни метафори и артефактни метафори – де­монстрират универсалните и специфичните особености на осмислянето на фено­мена корупция в българското национално съзнание. Открояването на тези модели е важно, защото "те могат да влияят на общественото мнение, да формират оп­ределено отношение към важните събития и личности в съвременната българска действителност" (Цонева, 2012). Чрез конкретни примери се посочват модели за въздействие върху емоциите и възгледите на обществото в епохата на постистина­та, базирани на "говоренето" за борба с корупцията, което до голяма степен заменя ефективната борба с корупцията.

Abstract

Corruption is a persistent social problem of modern times, hence it continues to be in the limelight for society at large, the nation state, the international organizations and commits them to making efforts to resolve all corruption-related issues. In a number of articles it has been highlighted that as a result of its the global dimensions, corruption has increasingly make been perceived as one of the serious threats in the contemporary world.

This paper analyzes the corruption-based conceptual metaphors in media and political discourse. The journalistic texts transmit the anti-corruption measures that political par­ties suggest or that state-run bodies take, while imposing a mode of interpretation of the phenomenon by society.

The metaphorical models analyzed under four headings – anthropomorphic, sociomor­phic, nature-morphic and artefact metaphors – expose the universal and culture-specific character of the interpretation of corruption in the Bulgarian national mind. It is highly relevant that these models should be revealed, given that "they can all influence public opinion and shape public attitudes to the important events and individuals in the contem­porary life in Bulgaria" (Tsoneva, 2012). The specific cases analyzed in the paper expose the tools through society is impacted emotionally and rationally in the era of post-truth. These tools are based on the "text and talk" about the fight against corruption, which largely has replaced the effective counteraction of corruption.

JEL: Z130, Z180

Ключови думи

корупция, corruption, медиен дискурс, метафорични модели, антропоморфни метафори, социоморфни метафори, природоморфни метафори, артефактни мета¬фори, media discourse, metaphorical models, anthropomorphic meta¬phors, sociomorphic metaphors, nature-morphic metaphors, artefact metaphors
Свалете RP_vol4_2019_No08_A Pencheva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957