Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Фоностилистични тенденции при представянето на Брекзит в рубриката "Беджът" на списание "Иконъмист"
Научни трудове на УНСС - Том 4/2019
година 2019
Брой 4

Фоностилистични тенденции при представянето на Брекзит в рубриката "Беджът" на списание "Иконъмист"

Резюме

Настоящата статия си поставя за задача да очертае фоностилистични тенденции при представянето на Брекзит в рубриката "Беджът" на списание "Иконъмист" от 2017 г. до средата на 2019 г. Уводната част представя теоретична постановка, спо­ред която звуковата символика е важна и неразделна част от езика. Следва анализ на емпиричния материал. Заключителната част обобщава резултатите от анализа и прави прогноза за фоностилистичното представяне на Брекзит до излизането на Великобритания от Европейския съюз.

Abstract

This paper aims at outlining phonostylistic tendencies with reference to the presentation of Brexit in the Bagehot rubric of The Economist from 2017 to mid-2019. The introductory section offers a theoretical framework according to which sound symbolism is important and indispensable part of language. The next section presents an analysis of the empirical data. The concluding section summarises the empirical results and makes predictions regarding the phonostylistic presentation of Brexit until Britain leaves the EU.

JEL: Z13, Z18

Ключови думи

Брекзит, Brexit, звукова символика, Беджът, sound symbolism, Bagehot
Свалете RP_vol4_2019_No07_G Dimitrov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957