Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

„Постправда“ ? заглавия и съдържание на материали от руски интернет-ресурси
Научни трудове на УНСС - Том 4/2019
година 2019
Брой 4

„Постправда“ ? заглавия и съдържание на материали от руски интернет-ресурси

Резюме

Статията разглежда тълкуванието на понятието „постправда“ в руски интернет източници. Очертават се предпоставките за появата на това явление, свързаните с него понятия, средата, в която то съществува, съответствието на съдържащото се в заглавията или съдържанието на материалите понятие „постправда“ на изложените факти и тяхната трактовка. Засягат се въпросите за техниките на манипулиране, където не липсата на информация, а „пренасищането" с такава, може да доведе до формиране на „неистински“, контекстуално „неверен“ прочит на определено явление.

Abstract

The article considers the interpretation of the term „post-truth“ in Russian Internet sources. The prerequisites are outlined for the appearance of this phenomenon, the terms connected with it, the environment, inside which it exists, the correspondence between the contents in the titles or the contents of the term „post-truth“ of the listed facts and their interpretation.

Some questions are also considered, referring to the techniques of manipulation. It has been shown that it is not the lack of information, but rather „the per-saturation" with information could lead to formation of „unrealistic“ and in its context even „untrue“ reading of a given specific phenomenon.

JEL: Z130

Ключови думи

Русия, Russia, постправда, интернет ресурси, post-truth, internet resources
Свалете RP_vol4_2019_No06_S Arseniev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957