Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Преподаване по английски език за специализирани цели (бизнес английски език) в УНСС
Научни трудове на УНСС - Том 4/2019
година 2019
Брой 4

Преподаване по английски език за специализирани цели (бизнес английски език) в УНСС

Резюме

Изследването анализира подхода в преподаването по английски език за специализирани цели (бизнес английски език) в УНСС. Стига се до следните изводи: успешният подход привлича вниманието на студентите, кара ги с желание да участват в учебния процес в час, като прилага на практика пасивните им знания по лексика и граматика (превръщайки ги в активни) и отваря канала за ефективна комуникация между преподавател и студент, тъй като на студентите се показва, че преподавателят се интересува от личното им мнение и опит.

Abstract

This research analyzes the approach in teaching English for Specific Purposes (Business English) at the University of National and World Economy. It comes to the following conclusions: the successful approach attracts students’ attention, makes them eager to participate in class, putting their passive knowledge of grammar and vocabulary to real use (turning it to active), and opens the channel for effective lecturer-student communication because the lecturer shows the students that he/she is interested in their personal opinions and experience.

JEL: A22

Ключови думи

teaching, преподаване, английски език за специализирани цели, бизнес английски език, комуникативни езикови умения, english for specific purposes, business english, communicative language skills
Свалете RP_vol4_2019_No05_D Gatev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957