Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Езикът на Доналд Тръмп: дискурсно конструиране на образа на Европейския съюз в публичните изявления на президента
Научни трудове на УНСС - Том 4/2019
година 2019
Брой 4

Езикът на Доналд Тръмп: дискурсно конструиране на образа на Европейския съюз в публичните изявления на президента

Резюме

Целта на настоящата статия е да покаже ролята, която речта на американския пре­зидент Доналд Тръмп играе за изграждане, както на неговия образ на политик, така и на неговата позиция по ключови въпроси на външната политика на страната. Предложен е кратък преглед на изследвания, фокусирани върху речевите модели и дискурсните маркери, използвани от Доналд Тръмп. Направен е кратък анализ на лексико-граматическите и стилистични особености на публичните му изказвания­та. Специално внимание е отделено на изявленията му по отношение на Европей­ския Съюз и отношенията на САЩ с европейските им партньори. Изследването е базирано на набор от медийни изяви на президента, публикувани в популярни англоезични медии, които ярко демонстрират ограничената лексика и неточна гра­матика, характерна за изявленията на Тръмп. Теоретико-методологичната рамка на анализа е интердисциплинарна и включва политологията, конструктивистката парадигма в теориите на международните отношения и клоновете на съвремен­ната лингвистична наука. Особен интерес за авторите представлява анализът на дискурсните маркери в речта на Тръмп, които са не само елемент на езика, но и важен компонент на обществени взаимоотношения. Анализът разкрива популист­ката нагласа на Тръмп и реанражиране на някои външнополитически приоритети.

Abstract

The present article aims to expose the role that the speech patterns of US President Donald Trump plays in the construction of his own political image as well as his stance on key issues pertaining to US foreign policy. It also makes a brief overview of the research on Trump’s speech patterns and discourse markers. A short analysis is made of the lexical, grammatical and stylistic perculiarities of his official statements on the EU and the relations between the United States and their European partners. The research is based on a range of the president’s media statements published in a number of English-language media outlets made during his tour across the EU and NATO, which reveal the limited vocabulary and imprecise grammar. The theoretical and methodological framework is interdisciplinary and includes political studies, the constructivist paradigm in the theories of international relations and some branches of modern linguistics. А special research interest are the discourse markers of Trump’s statements that are at once a linguistic element and an important component of social relations. The analysis shows Trump’s populist attitude as well as the rearranagment of some foreign policy priorities.

JEL: Z13, Z18

Ключови думи

critical discourse analysis, identity, външна политика, foreign policy, идентичност, образ, image, анализ на критичния дискурс
Свалете RP_vol4_2019_No04_K Ishpekova-Bratanova, M Mircheva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957