Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Езикът на геополитиката през епохата на Христофор Колумб
Научни трудове на УНСС - Том 4/2019
година 2019
Брой 4

Езикът на геополитиката през епохата на Христофор Колумб

Резюме

Изследването цели да направи препратка към езика на геополитиката през Колумбовата епоха по извечната ос ценности-интереси, а методологията се опира на компаративния диахронен анализ. Разноликата оценъчност, когато се заговори за завладяването на Америка от т.нар. конкистадори, e дело изначално на самите испанци, съвременници на епохалните събития, направили света, по думите на Цв. Тодоров, един, затворен, в опитите си да рамкират законодателно, а и морално, зараждащите се социални, икономически и други отношения „с” и ”на” новооткритите територии. В по-ново време в самата Испания оценъчността добива и политически краски, като лъкатуши измежду етикети като „физически и културен геноцид” и „рицарска храброст в името на Христа”. Без съмнение обаче масло в огъня, кога основателно  или не, при очернянето на испанското начинание, наливат именно политическите съперници на оная Испания, която през XV в. не се свени, от вековно доминирана от арабите на собствената си територия, за има-няма година време, да се превъплъти в експанзионистична. И докато англо-саксонският модел  инвазия създава резервати, испанският създава общества от метиси, мулати и креоли, та днес, постихнал, макар и не съвсем, патосът на отрицанието, цял един континент да говори испански, а цял един глобализиращ се свят да се върти в ритъма "латино”.

Abstract

The research is aiming to approach Geopolitics in the Columbus era by diachronic comparative analysis based on the eternal axis values-interests. The broad range of multifaceted opinions with regard to the assessment of America’s conquest by the so called conquistadors was launched by the Spaniards themselves, who were contemporaries of the historic events that took place back then, events which, to quote Tsvetan Todorov, made the world a closed place by their attempts to frame in both legislative and moral terms the emerging social, economic and other relations „with” and ”on” the newly discovered territories. In the more modern times, these assessments in Spain acquire political dimensions, facilitating in scope between descriptions such as physical and cultural genocide to knightly courage in the name of Christ. However, there is no doubt that what serves as grist in the mill, whether justifiably or not, in the vilification of the Spanish enterprise are the political rivals of Spain back in the 15th century, when the country did not shy away from transforming itself within less than a year from a territory that had been dominated for centuries on end by the Arabs to an expansionistic country. While the Anglo-Saxon model for invasion creates preserves, the Spanish model creates a society of  mestizos, mulattos and creols. Thе pathos of denial is now-a-days partially calmed down and an entire continent speaks Spanish, while the globalizing world is dancing to the latino rhythm.

JEL: Z13, Z18

Ключови думи

values, ценности, външна политика, foreign policy, геополитическа ориентация, експанзия, език, geopolitical orientation, expansion, language
Свалете RP_vol4_2019_No03_D Koch-Kozhuharova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957