Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Политически и икономически предизвикателства пред Западните Балкани в процеса на присъединяването им към ЕС
Научни трудове на УНСС - Том 4/2019
година 2019
Брой 4

Политически и икономически предизвикателства пред Западните Балкани в процеса на присъединяването им към ЕС

Резюме

Студията представя резултатите от комплексно изследване с фокус върху държавите от Западните Балкани в политически, икономически и социален аспект, като поставя специален акцент върху общата среда на политически риск, в рамките на процеса по присъединяване към ЕС. За целите на анализа се прилага специално разработена модификация на добре познатия PEST анализ – т. нар. PES(I) анализ. Изследването обхваща период от 10 години (2007 г. – 2017 г.) и включва държавите Република Сърбия, Федерация Босна и Херцеговина, Република Черна гора, Република Северна Македония и Република Албания. Структурирано в три части: 1) представяне и обосновка на основните променливи на PES(I) анализа; 2) прилагане на PES(I) анализа върху данни страните от Западните Балкани и интерпретация на данните; 3) заключение. Направеният анализ показва, че присъединяването на държавите от Западните Балкани към ЕС е по-скоро политически, отколкото икономически въпрос. Освен това, очертава Република Албания като най-добре представящата се държава, бележеща най-голям напредък в икономически и политически план и генерираща най-ниски нива на политически риск. Докато смятаните за „лидери“ Сърбия и Черна гора, изостават съществено от изследваните показатели и генерират значително по-високи нива на политически риск.

Abstract

The study presents the results of a comprehensive study focusing on the political, economic and social aspects of the Western Balkan countries, with particular emphasis on the overall political risk environment within the EU accession process. For the purposes of the analysis, the well-known PEST analysis is modified to so-called PES (I) analysis. The survey covers a period of 10 years (2007-2017) and the countries of the Republic of Serbia, the Federation of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Montenegro, the Republic of Northern Macedonia and the Republic of Albania of the Western Balkans.

The report is structured into three parts: 1) presentation and argumentation of the main variables of the PES (I) analysis; 2) implementation of the PES (I) analysis for the Western Balkan countries and data interpretation; 3) conclusions.

The accession of the Western Balkans to the EU is a political rather than an economic issue. Moreover, the analysis shows that, from all the countries in the region, the Republic of Albania is best represented by making the most progress in economic and political terms and thus generating the lowest levels of political risk. While Serbian and Montenegrin leaders are "lagging behind", they are lagging behind the surveyed indicators and generating higher levels of political risk.

JEL: F21 , F36, F62, F63, F65, H11

Ключови думи

credit rating, Western Balkans, Западни Балкани, политически риск, суверенни спредове, суверенен кредитен риск, кредитен рейтинг, political risk, sovereign spreads, sovereign credit risk
Свалете RP_vol4_2019_No02_G Mancheva, E Simeonova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957