Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Бъдещето на заетостта – между равновесната цена на труда и равновесното работно време при фактическо и/или потенциално производство
Научни трудове на УНСС - Том 4/2019
година 2019
Брой 4

Бъдещето на заетостта – между равновесната цена на труда и равновесното работно време при фактическо и/или потенциално производство

Резюме

Новата индустриална епоха променя всестранно природата на труда – и като чо­вешка дейност и като производствен фактор с неговите пазарни механизми на раз­пределение и използване. Целта на изследването е да се разкрие въздействието на технологичната модернизация върху използването на труда и нейното отражение върху ефективното функциониране на пазара на труда. В този смисъл изследова­телската задача е фокусирана към търсене на оптимален компромис между ефек­тивното и пълното използване на трудовия потенциал, комбинирайки въздействи­ето на цената на труда, като елемент на пазарния механизъм и работното време като институционална норма. Методологическият подход на изследване се базира на анализа и оценката на съвременните процеси и тенденции, променящи силата на зависимостта между икономическия растеж и заетостта. Оценките и изводите са, че икономическият растеж вече не генерира заетост в познатите до сега маща­би и пропорции. Затова и изследователският интерес е насочен към разкриване на потенциала на работното време като институционален инструмент за въздействие върху равнищата на заетост, но при ефективно използване на труда и функциони­ране на трудовия пазар на равнището на пълната заетост. Направен е опит за фор­мализиране на зависимостите и разработване на симулативни модели, разкриващи въздействието на двете променливи (цена на труда и работно време) върху числе­ността на заетостта при фактическо и потенциално производство. На настоящия етап изследването е ограничено до обосновка на теоретичната състоятелност на зависимостите и възможностите за тяхното моделиране при различни комбинации на променливите. Предложеният изследователски подход и метод могат да се из­ползват за обосновка или за оценка на въздействието на варианти на публични (ре­гулативни и инвестиционни) политики на пазара на труда.

Abstract

The new industrial age changes the nature of labor comprehensively - both as a human activity and as a factor of production with its market mechanisms of distribution and use. The purpose of the study is to reveal the impact of technological modernization on labor use and its impact on the effective functioning of the labor market. In this sense, the research task is focused on finding the optimal compromise between the effective and full use of labor potential, combining the impact of the cost of labor as an element of the market mechanism and working time as an institutional norm. The methodological approach of the research is based on the analysis and evaluation of the contemporary processes and trends that change the strength of the relationship between economic growth and employment. The main estimates and conclusions are that economic growth no longer generates employment at previously known scales and proportions. Therefore, the research interest is aimed at disclosure of the potential of working time as an institutional tool for influencing employment levels, but with efficient use of labor and functioning of the labor market at full employment rate. Attempts have been made to formalize dependencies and develop simulation models revealing the impact of both variables (labor cost and working hours) on employment numbers in actual and potential production. At this stage, the study is limited to justifying the theoretical consistency of the dependencies and the possibilities for modeling them under different combinations of variables. The proposed research approach and method can be used to justifying or evaluation the impact of options on public (regulatory and investment) labor market policies.

JEL: J3, J5

Ключови думи

Заетост, employment, economic growth, икономически растеж, пазар на труда, работно време, labor market, working hours
Свалете RP_vol4_2019_No01_M Sotirova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957