Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

(Бивша Югославска) Република Северна Македония на кръстопът в търсене на идентичност(и)
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

(Бивша Югославска) Република Северна Македония на кръстопът в търсене на идентичност(и)

Резюме

Целта на това изследване е поставянето на актуалните въпроси относно идентичността на македонците. За нейното реализиране се изяснява същността на термина "идентичност" и процеса на социално инженерство в Македония. Използват се още контент анализ на медийна информация и статистически данни от индекси на международни организации. Основният извод е, че се развива един парадоксален процес – претворяване на миналото, за да се преструктурира по друг начин бъдещето.

Abstract

The current research aims is to rise the current questions about the identity of the Macedonians. Its implementation clarifies the essence of the term "identity" and the process of social engineering in Macedonia. Further content analysis of media information and statistics from indices of international organizations is used. The main conclusion is that a paradoxical process is being developed – a transformation of the past in order to restructure the future in a different way.

JEL: F520, F530

Ключови думи

identity, идентичност, антиквизация, глобален индекс, Македония, социално инженерство, antiquization, global index, Macedonia, social engineering
Свалете RP_vol3_2019_No18_I Vinarov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957