Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

(Бивша Югославска) Република Северна Македония на кръстопът в търсене на идентичност(и)
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

(Бивша Югославска) Република Северна Македония на кръстопът в търсене на идентичност(и)

Резюме

Целта на това изследване е поставянето на актуалните въпроси относно идентичността на македонците. За нейното реализиране се изяснява същността на термина "идентичност" и процеса на социално инженерство в Македония. Използват се още контент анализ на медийна информация и статистически данни от индекси на международни организации. Основният извод е, че се развива един парадоксален процес – претворяване на миналото, за да се преструктурира по друг начин бъдещето.

Abstract

The current research aims is to rise the current questions about the identity of the Macedonians. Its implementation clarifies the essence of the term "identity" and the process of social engineering in Macedonia. Further content analysis of media information and statistics from indices of international organizations is used. The main conclusion is that a paradoxical process is being developed – a transformation of the past in order to restructure the future in a different way.

JEL: F520, F530

Ключови думи

identity, идентичност, антиквизация, глобален индекс, Македония, социално инженерство, antiquization, global index, Macedonia, social engineering
Свалете RP_vol3_2019_No18_I Vinarov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957