Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Образът на Балканите, конструиран в публичните изявления на Доналд Тръмп (2017-2018 г.)
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Образът на Балканите, конструиран в публичните изявления на Доналд Тръмп (2017-2018 г.)

Резюме

Настоящото изследване е проведено в резултат на силния академичен и научен интерес към управленския стил и риториката на президента на САЩ Доналд Тръмп, нетипични за ръководител от такъв държавнически ранг. Интересът към специфичния предмет на изследването е и актуалността на политическия дискурс и по-конкретно лингвистичните и прагматичните му аспекти в ерата на пост-истината, както и негативния образ на Балканите, конструиран в исторически аспект. Резултатите в голяма степен потвърждават изводите от предишни изследвания по отношение на външнополитическите приоритети на Доналд Тръмп. В чисто формален план, по отношение на език и речеви модели, той се различава от предшествениците си – президентите на САЩ в периода след Студената война, но в съдържателен аспект неговата политика показва приемственост, особено по отношение на Югоизточна Европа (ЮИЕ) и Балканите. 

Abstract

This piece of research was prompted by the strong academic and scientific interest toward the governance and the rhetorical style of US President Donald Trump, which are not characteristic of a leader of such a rank in American politics. The interest in the specific research topic is also the topicality of political discourse, and in particular its linguistic and pragmatic aspects, in the era of post-truth politics. Of further interest is the negative image of the Balkans, constructed in a diachronic perspective. The results of this paper largely confirm the conclusions made in previous research on Donald Trump’s foreign policy priorities. In a formal aspect, in terms of language and speech patterns, the incumbent US President differs from his predecessors – the presidents of the United States holding office in the post-Cold War period. Yet, in terms of content, Trump’s foreign policy shows some continuity, especially with regard to South-Eastern Europe (SEE) and the Balkans.

JEL: Z13, Z18

Ключови думи

critical discourse analysis, identity, външна политика, foreign policy, идентичност, образ, Балканизъм, критически дискурс анализ, image, Balkanism
Свалете RP_vol3_2019_No16_K Bratanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957