Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Балканите в новата енергийна архитектура: политическа динамика и стопански предизвикателства
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Балканите в новата енергийна архитектура: политическа динамика и стопански предизвикателства

Резюме

През последното десетилетие темата за развитието на енергийния сектор в балканските страни привлича все по-сериозно внимание по линия на важността му в контекста на променящата се геополитическа и геоикономическа картина в Евразия, както и във връзка с трансформациите в глобален план. С оглед на тези тенденции, изследването е ориентирано към очертаване на основните измерения на значимостта на региона и амбициите на Балканите да служат като мост между ключови енергийни зони.

Abstract

In the last decades, the subject of the development of the energy sector in the Balkan countries provokes special attention due to its relevance in the context of the changing geopolitical and geoeconomic landscape in Eurasia, as well as the transformations on a global level. The aim of the study is to discuss the main dimensions of the significance of this region and the ambitions of the Balkans to act as a bridge between key energy zones.

JEL: F50, O13, Q40

Ключови думи

ЕС, Енергетика, Energy, Балкани, петрол, природен газ, Balkans, ЕU, oil, natural gas
Свалете RP_vol3_2019_No15_E Joneva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957