Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Политическото сътрудничество на Балканите: вътрешни импулси и външни фактори
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Политическото сътрудничество на Балканите: вътрешни импулси и външни фактори

Резюме

Статията изследва регионалното сътрудничество на Балканите като търси исторически примери за успешно сътрудничество и се фокусира върху развитието му след края на Студената война. Основният въпрос е "Защо през последните три десетилетия политическото сътрудничество на Балканите стагнира?". Отговорите се търсят основно в историята и минали отношения в региона и/или във влиянието на външни фактори и намесата на извънрегионални участници. Нашето твърдение обаче е, че отговорите трябва да се търсят и на регионално и вътрешно политическо равнище в мотивацията и поведението на регионалните участници.

Abstract

The paper studies regional cooperation on the Balkans seeking positive instances back in history and focusing on the developments since the end of the Cold war. It seeks to answer the question “Why Balkan political cooperation has been thwarting in the last three decades?” Mostly answers are sought in historical past and experience from previous interactions and/or influence and intervention from extra-regional (f)actors. Our claim, however, is that answers should also be sought on regional and internal political level in the motivation and behavior of regional actors.

JEL: F55

Ключови думи

регионално политическо сътрудничество, Балкани, външни фактори и актьори, regional political cooperation, the Balkans, external (f)actors
Свалете RP_vol3_2019_No14_M Bakalova, A Parvanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957