Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Република Македония в края на ХХ и началото на ХХI век – международното признаване и трудният път към НАТО и ЕС
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Република Македония в края на ХХ и началото на ХХI век – международното признаване и трудният път към НАТО и ЕС

Резюме

Докато последното десетилетие на ХХ век е свързано основно с международното утвърждаване на Република Македония, то първото десетилетие на ХХI век държавата се изправя както пред тежки междунационални проблеми и противопоставяния основно между македонския и албанския етнос в страната, така и пред дилемата за по-нататъшните ? стъпки за членство в евроатлантическите структури – в ЕС и НАТО. С Охридското споразумение се създава нова конституционна концепция за едно мултиетническо общество, a албанците се превръщат в ключов институционален фактор.

Abstract

While the last decade of the XX century is primarily related to international recognition of the Republic of Macedonia, the first decade of the XXI century the country faces both serious cross-national problems and contradictions mainly between Macedonian and Albanian ethnic group in the country, as well as the dilemma about its prospects for membership in the Euro-Atlantic structures - the EU and NATO. The Ohrid Agreement brought to life a new constitutional concept of a multiethnic society and the Albanians have become a key institutional factor.

JEL: F5, F55, H11, H12

Ключови думи

ЕС, НАТО, EU, NATO, Република Македония, Охридско споразумение, междунационални отношения, Republic of Macedonia, Ohrid Agreement, cross-national relations
Свалете RP_vol3_2019_No13_M Stamova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957