Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Завладяване на постсоциалистическата държава: предизвикателства пред Европейската интеграция
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Завладяване на постсоциалистическата държава: предизвикателства пред Европейската интеграция

Резюме

В статията се разглеждат алтернативните траектории на постсоциалистическите обществени трансформации с акцент върху конкретно състояние на обществото, определено като "завладяване на държавата". Тя представя теоретичен модел на взаимодействие между публичните институции, властовите мрежи и техните рационални политически и икономически стратегии/действия за завладяване на държавата. Този модел интерпретира завладяването на държавата не като анонимен безсубектен процес, а като рационално преследване на конкретни стратегии за придобиване, концентриране и запазване на политическата и икономическа власт и извличане на икономически ползи/ренти. Прилагането на тези стратегии включва формирането и функционирането на политико-икономически властови мрежи, които се стремят да контролират ключови публични законодателни, изпълнителни и съдебни институции. Тези процеси не са случайни и спорадични отклонения, а имат систематичен характер и значителни политически, икономически и социални последици. Те представляват сериозно предизвикателство не само за постсоциалистическите страни, но и за интеграционните процеси в Европейския съюз.

Abstract

The paper discusses alternative trajectories of post-socialist societal transformations, with an emphasis on a specific state of society designated as "state capture". It presents a theoretical model of the interaction between public institutions, power networks and their rational political and economic strategies/actions to capture the state. This model interprets the state capture not as an anonymous actorless process, but as a rational pursuit of specific strategies for acquisition, concentration and preservation of political and economic power and extraction of economic benefits/rents. The implementation of these strategies involves the formation and operation of the politico-economic power networks that seek to control key public legislative, executive and judiciary institutions. These processes are not random and sporadic deviations but have a systematic nature and significant political, economic and social consequences. They pose a serious challenge to the EU integration of the post-socialist countries.

JEL: A1, B4, F0, H11, P3

Ключови думи

корупция, European integration, завладяване на държавата, политико-икономически властови мрежи, state capture, politico-economic power networks, corruption, европейска интеграция, върховенство на закона, rule of law
Свалете RP_vol3_2019_No12_A Nonchev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957