Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Застаряването на населението – фактор за повишаване на потребността от услуги за дългосрочна грижа в България
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Застаряването на населението – фактор за повишаване на потребността от услуги за дългосрочна грижа в България

Резюме

Социалните системи на страните и особено пенсионно и здравноосигурителните изпитват силно влияние от демографските трансформации. Това поражда необходимостта от тяхното адаптиране към променящата се демографска и социално-икономическа среда.

Настоящото изследване си поставя за цел да открои проблемите, свързани с нарастването  на необходимостта от дългосрочна грижа за възрастните хора в България и повишаването на зависимостта им от роднини и грижите на държавата.

За постигането на теза цел се поставят няколко по-важни задачи, свързани с извършване на анализ на демографските показатели, обуславящи застаряването на населението в България; проследяване на взаимовръзката между нарастването на средната възраст и застаряването на населението и увеличаване на потребности от дългосрочна грижа за лицата; фокусиране върху основните моменти на Националната стратегия за дългосрочна грижа в България; отправяне на някои препоръки за подобряване качеството на дългосрочната грижа в страната.

Използвани са аналитичният, сравнителният, индуктивният и дедуктивният методи.

В резултат на извършените проучвания и анализа на демографските процеси и фактори, обуславящи застаряването на населението в България, е доказана безспорната необходимост от дългосрочна грижа за възрастните хора. На тази база са представени основните мерки, които е необходимо да се предприемат, за да се преодолее зависимостта на възрастните хора и да се насърчи техния пълноценен живот.

Abstract

The social systems of the countries, especially pension and health, have a strong impact on demographic transformations. This requires their adaptation to the changing demographic and socio-economic environment. The present study aims tо highlighting the problems related to the growing needs of a long-term care for the elderly people in Bulgaria and their increasing dependence on relatives and the care of the institutions.

In order to achieve this goal, several more important tasks related to the analysis of the demographic indicators determining the aging of the population in Bulgaria are set; tracking the interrelationship between the growth of middle age and the population aging and increasing the need for long-term care for individuals; focusing on the main moments of the National Long-term Care Strategy in Bulgaria, making some recommendations for improving the quality of long-term care in the country.

Analytical, comparative, inductive and deductive methods have been used.

As a result of the research and analysis of the demographic processes and factors determining the aging of the population in Bulgaria, the indisputable necessity of long-term care for the elderly has been proved. On this basis are presented the main measures that need to be taken to overcome the reliance of older people and to promote their qualitative life.

JEL: J110, J140, J180

Ключови думи

демографски промени, застаряване на населението, социални системи, дългосрочна грижа, demographic changes, population aging, social systems, long-term care
Свалете RP_vol3_2019_No11_R Pandurska.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957