Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Активната политика на пазара на труда и нейното въздействие върху младежката заетост
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Активната политика на пазара на труда и нейното въздействие върху младежката заетост

Резюме

Настоящата статия е посветена на значим икономически и социален проблем – интеграцията  на младежите на трудовия пазар. Целта на разработката е през призмата на реалната ситуация да се разкрие въздействието на публичните политики и мерки за стимулиране на заетостта сред младото поколение, като се акцентира на връзката между образователната система и пазара на труда. В този смисъл направен е контент анализ на нормативни актове и документи, разгледани са добри практики на публични политики и мерки в подкрепа на професионална реализация на младите хора на пазара на труда. В резултат на анализа на пазарната ситуация и реализирания национален план за прилагане на Европейската гаранция за младежта са направени изводи, оценки и препоръки.

Abstract

This article assesses a significant economic and social problem – youth integration in the labour market. The aim of this research is to expose the actual condition of the impact of public policies and measures for the promotion of youth employment, emphasizing the connection between the education system and the labour market. For the purpose has been done a content analysis of the normative acts and documents, examples of good practices of public policies and measures in support of the professional realization of young people in the labour market have been also given. As a result of the analysis of the market’s condition and the implementation on a national level of European Youth Guarantee have been made conclusions, evaluations, and recommendations.

JEL: J45, J64

Ключови думи

пазар на труда, програми, активни политики, мерки, labor rights, active policies, programs, measures
Свалете RP_vol3_2019_No10_V Apostolov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957