Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Големите данни, икономическите теории и политическата икономия на дигиталната икономика
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Големите данни, икономическите теории и политическата икономия на дигиталната икономика

Резюме

Изследването си поставя за цел да разгледа как големите данни променят характера на икономическите теории, на икономиката и политиката в условията на преход към дигитални икономики. От една страна, икономическата наука, както и всяка наука, се основава на анализа на определени емпирични данни и съответни теории. Това, което наблюдаваме днес, е експоненциален скок на количеството на всички видове данни, които променят социалните науки изобщо, включително и икономическата наука. От друга страна, настъпват промени в предмета и обекта на икономическите знания. Големите данни имат следствия за функционирането на икономиката, за цялостното взаимодействие между технологични, икономически и политически фактори, което налага използването на политикономическа методология. Изследването има теоретичен характер и се базира на дискусията днес между поддръжниците за края на теорията и техните опоненти. За постигането на изследователската цел последователно са разгледани връзката между икономическите теории и данните, необходимостта от промени в икономическите теории, промените в политикономическите системи в резултат от нахлуването на „големите данни“. Прави се изводът за тенденцията и необходимостта от качествени промени в емпиричната база на икономическите изследвания, но се поддържа тезата за необходимост от икономическа теория, която трябва да се развива по посока на преход към една политическа икономия на големите данни. Изследването поставя началото на осмисляне и дискусия по тази тема в България.

Abstract

The aim of this research is to reveal how big data change the character of economic theories, economics and politics during the transition to digital economy. On the one hand, economic science, as well as any science, is grounded on the analysis of particular empirical data and relevant theories. What we are witnessing today is an exponential leap in the amount of all kinds of data, which are changing the social science as a whole, and the economic science in particular. On the other hand, there are changes in the object and the subject of economic knowledge. Big data have consequences for the way economy works, for the whole interaction between technological, economic and political factors. The research is theoretical and is grounded on the current discussion between the supporters of the end of theory and their opponents. To achieve this goal, I consistently examine the relationship between economic theories and data, the need of changes in economic theories, and the changes in politico-economic systems as a result of the introduction of big data. The conclusion is that there is a tendency and a need of a qualitative changes in the empirical bases of economic research, but the argument is sustained that there is a need of economic theory that should be developed in a direction towards a political economy of big data. The study marks the beginning of a discussion on that topic in Bulgaria.

JEL: A12, B41, C80, O25, P51

Ключови думи

empirical research, Big Data, големи данни, технологии, technologies, политикономическa системa, дигитална икономика, политикономическа теория, емпирични изследвания, politico-economic system, digital economy, politico-economic theory
Свалете RP_vol3_2019_No09_H Prodanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957