Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Концептуални рамки и изследователски подходи към мотивацията за учене
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Концептуални рамки и изследователски подходи към мотивацията за учене

Резюме

Основната цел е представяне на концепцията "мотивация за учене" и убедително демонстриране колко комплексен и значим е въпросът "какво мотивира човек да учи" и колко сложно и трудно е намирането на еднозначен отговор. Поради ограниченията за обем, основните теории са представени обобщено, с необходимия стремеж към обективност и обхватност. Проблемите с усвояването на знанията и мотивацията за учене са обект на изследователски интерес заради своята практическа и приложна значимост.

Abstract

The main purpose of this report is to follow the concept of "learning motivation" in time and in different theories, thus convincingly showing how complex and meaningful is the question of "what motivates a person to learn" and how complex and difficult is to find a single answer. The problems with knowledge acquisition, motivation to learn are subject to research interest because of their practical and applied significance.

JEL: I 210

Ключови думи

Обучение, мотивация, образователен процес, educational process, motivation, мотивация за учене, знание, motivation to learn, learning, knowledge
Свалете RP_vol3_2019_No08_I Danailova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957