Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Потреблението на домакинствата в неокласическия макроикономикс – предположения и реалност
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Потреблението на домакинствата в неокласическия макроикономикс – предположения и реалност

Резюме

Основните предположения, върху които се изгражда неокласическата икономическа теория и на база на които тя дава своите препоръки за икономическата политика, са свързани с атомизма и рационалността в индивидуалното поведение и стремежа към максимизиране на полезността и печалбата. Заедно с няколко други предварителни условия те стоят в основата и на неокласическата теория за потреблението и спестяването на домакинствата. В статията са представени няколко примера за различията между тези стандартни предположения и действителното поведение на българските домакинства в периода 2000 – 2018 г. Те подчертават необходимостта от внимателна преценка на обективните дадености при моделирането и прогнозирането на икономическата динамика и при разработването и провеждането на икономическата политика.

Abstract

The main assumptions on which neoclassical economic theory is built and which underlie its recommendations for economic policy include the atomism and rationality in individual behaviour as well as the maximization of utility and profits. Along with several other key conditions, they also form the basis for the neoclassical theory of household consumption and saving. This paper presents several examples of deviations from these assumptions, based on the behaviour of Bulgarian households during the period 2000 – 2018. They highlight the need for a careful evaluation of prevailing conditions whenever we try to model economic dynamics and to develop and implement macroeconomic policies.

JEL: D15, E21, E27

Ключови думи

потребление, спестяване, изглаждане на потреблението, ликвидни ограничения, consumption, saving, consumption smoothing, liquidity constraints
Свалете RP_vol3_2019_No07_D Damyanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957