Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Факторна обусловеност на макроикономическото влияние на фискалната политика: теоретичен анализ
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Факторна обусловеност на макроикономическото влияние на фискалната политика: теоретичен анализ

Резюме

Въздействието на фискалната политика върху реалната икономика се разглежда и интерпретира в рамките на различни теоретични концепции, които допускат различна сила на това влияние. Тази сила зависи от обхвата и мощността на факторите, които могат да ограничат макроикономическите ефекти на фискалната политика. Във връзка с това целта на настоящата разработка е да се направи анализ на ролята на тези фактори за реалното проявление на взаимодействието между фискалната политика и макроикономическата активност.

Abstract

This paper studies and interprets the impact of the fiscal policy on the real economy within the framework of various theoretical concepts that allow for different strength of that impact. This strength depends on the power and the scope of the factors that can limit the fiscal policy macroeconomic effects. In this respect, the aim of the paper is to analyze the role of these factors in the actual manifestation of the interaction between fiscal policy and macroeconomic activity.

JEL: E62, H30, H60

Ключови думи

фискална политика, ефект на изтласкване, фискална устойчивост, fiscal policy, crowding out effect, fiscal sustainability
Свалете RP_vol3_2019_No06_N Velichkov, K Stefanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957