Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Динамика, анализ и институционална рамка на раждаемостта в България
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Динамика, анализ и институционална рамка на раждаемостта в България

Резюме

В настоящата статия е направен анализ на демографската ситуация в България и са дефинирани по-съществени проблеми, свързани с раждаемостта. Целта на изследването е въз основа на три показателя, характеризиращи раждаемостта в България, 28-те области да се групират в четири еднородни клъстера и да се определят показатели, които допринасят в най-голяма степен за формирането на групите. Въз основа на направеното изследване са формулирани препоръки, свързани със стимулиране на раждаемостта в България.

Abstract

This article analyses the demographic situation in Bulgaria and identifies more significant problems related to fertility. The purpose of the study is based on three indicators characterizing the birth rate in Bulgaria, the 28 areas, to be grouped into four homogeneous сlusters and to define indicators that contribute most to the formation of the groups. Based on the research are formulated, some recommendations related to the stimulation of fertility in Bulgaria.

JEL: J13, J18, J61

Ключови думи

раждаемост, фертилна възраст, политика по раждаемостта, естествен прираст, активна политика, birth rate, fertile age, birth policy, natural growth, active policy
Свалете RP_vol3_2019_No05_D Koleva-Stefanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957