Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Теоретизиране на завръщането: от икономическа рационалност към емоционална рефлексивност
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Теоретизиране на завръщането: от икономическа рационалност към емоционална рефлексивност

Резюме

Изследването проследява развитието на теоретичните разбирания за ЗМ в предложена периодизация. Разкрита е нарастващата актуалност на нови парадигми, при които икономическите аспекти на завръщането се съчетават със социокултурни и психологически. Изведени са икономически и неикономически фактори, отразяващи се на мотивацията на завръщащите се с фокус върху нерационалистките мотиви, въплътени в концепцията за емоционална рефлексивност. Изводът е, че теоретичното осмисляне на завръщането все повече излиза извън класическите стриктно икономически обосновки и тесните обяснения за икономическата рационалност на завръщащите се.

Abstract

The research traces the development of theoretical knowledge about the RM within the proposed periodisation. It reveals the increased relevance of new paradigms, in which economic aspects of return are combined with socio-cultural and psychological ones. Economic and non-economic factors bearing on the returnees’ motivation are explicated with a focus on the on emotional reflexivity and non-rationalist motives. It is concluded that the theoretical understanding of return migration increasingly transcends the classic strictly economic accounts with their explanations focused solely on returnees’ economic rationality.  

JEL: A14; F22; J61

Ключови думи

завръщаща се миграция, икономически обяснения, емоционална рефлексивност, return migration, economic explanations, emotional reflexivity
Свалете RP_vol3_2019_No04_M Bakalova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957