Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Поведенческата икономика и невроикономиката в изследване на интуицията
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Поведенческата икономика и невроикономиката в изследване на интуицията

Резюме

Целта на статията е да покаже значението и приложимостта на интуицията в съвременния свят, както и изследването за нея от поведенческа икономика. Използван е интердисциплинарен подход, като е направен сравнителен и критичен анализ на различни концепции на поведенческата икономика, невроикономиката и когнитивната психология. Представено е възникването на интуицията, като е представена анатомията на лявото и дясното мозъчно мислене, разсъдъчната и автоматичната система на мислене, влиянието на информационните технологии за нейното придобиване.

Abstract

The aim of the article is to present the importance and applicability of intuition in the modern world, as well as the study of behavioral economics. An interdisciplinary approach has been used, with a comparative and critical analysis of different concepts of behavioral economics, neuroeconomics and cognitive psychology. The intuition is presented by presenting the anatomy of left and right brain thinking, the rational and automatic thinking system, the influence of information technologies on its acquisition.

JEL:  D87, D91

Ключови думи

intuition, интуиция, евристика, поведенческа икономика, невроикономика, heuristics, behavioral economics, neuroeconomics
Свалете RP_vol3_2019_No03_R Andreev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957