Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Икономическата конституция: от идея към доктрина
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Икономическата конституция: от идея към доктрина

Резюме

Настоящото изследване проследява развитието на идеята за „икономическа конституция“: от зараждането ? – до съвременното ? състояние. Въведена е обща и абстрактно формулирана дефиниция на понятието за „икономическа конституция“. Добавени са инфраструктурни елементи, присъщо необходими за изграждането на доктрина. Така е очертана перспективата пред развитието на идеята за икономическа конституция: от понятие към доктрина. С други думи – настоящото изследване въвежда няколко от съществените елементи на една възможна теория за „икономическата конституция“, но само по себе си не представлява такава теория.

Abstract

The present study follows the development of the concept of "economic constitution": from its origination to its present state. A general and abstract definition of the term "economic constitution" has been introduced. Infrastructure elements indispensable for building a doctrine have been added. This outlines the prospect of developing the idea of ??an economic constitution: from concept to doctrine. In other words, the present study introduces several of the essential elements of a possible theory of the "economic constitution", but in itself is not completely theory.

JEL: H0

Ключови думи

methodological individualism, методологически индивидуализъм, икономически детерминизъм, economic determinism, икономическа конституция, economic constitution
Свалете RP_vol3_2019_No02_I Beev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957