Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Управление и развитие на човешките ресурси в организациите – съвременни тенденции и предизвикателства
Научни трудове на УНСС - Том 3/2019
година 2019
Брой 3

Управление и развитие на човешките ресурси в организациите – съвременни тенденции и предизвикателства

Резюме

Основната цел на настоящата статия е да се представят съвременни тенденции в управлението и развитието на човешките ресурси и да се систематизират ключови предизвикателства в тази област. Изследователската методология обхваща следните основни етапи: проучване и представяне на трансформации в подходите към труда и съвременни тенденции в обучението, развитието и оценяването на изпълнението на човешките ресурси в глобален план; анализ на разпространението на съвременни практики в управлението  на човешките ресурси в компании в България; очертаване на основни предизвикателства пред дейностите в тази сфера от организационното управление. Резултатите от проведеното изследване очертават редица предизвикателства пред управлението и развитието на хората в организациите, сред които се открояват: вътрешната мобилност на работната сила в компаниите и лидерските умения за ефективна обратна връзка и за насърчаване на развитието на компетенциите на човешките ресурси в работните екипи.

Abstract

The main purpose of this article is to present current trends in the human resources management and development and to systematize key challenges in this area. The research methodology includes the following main stages: presentation of transformations in approaches to labor and contemporary global trends in training, development and performance evaluation; analysis of the spread of selected contemporary practices in the human resources management in companies in Bulgaria; outlining major challenges to organizational management activities in this area. The findings highlight a number of challenges for the management and development of people in organizations, among which stand out: the internal mobility of the workforce in companies and leadership skills for effective feedback and for competences development of people in the teams.

JEL: J24, O15

Ключови думи

leadership skills, competencies, компетенции, управление и развитие на човешките ресурси, лидерски умения, human resources management and development
Свалете RP_vol3_2019_No01_M Atanassova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957