Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Застрахователни аспекти на Инкотърмс и карго застраховането
Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
година 2019
Брой 2

Застрахователни аспекти на Инкотърмс и карго застраховането

Резюме

Обслужването на международния стокообмен се изразява в сключването на търговски договор, застраховки, транспорт и други значими дейности.

В студията се изследват същността и специфичните характеристики на международните търговски термини Инкотърмс и Институтските карго клаузи, които са взаимно свързани. Инкотърмс се изследват главно предвид застрахователните им аспекти, които са предпоставка за сключването на карго застраховка.

Световно известните, признати и прилагани Институтски карго клаузи се изследват като конкретни и специализирани карго застрахователни условия. Освен от същностна гледна точка кой е отговорен за транспортирането (разходи за транспорт), застраховането (разхода за застраховка) и други, в изследването се акцентира на тяхната специфика и разнообразие.

Целта на изследването е да се осветли необходимостта, същността и разшири популярността на карго застраховането като се постигне реална, пълна и ефективна карго застрахователна защита. За реализирането на тази цел са поставени задачите да се разкрие практическата същност и специфика на търговските договори и застрахователните условия.

Изследването е реализирано по методите функционален анализ и обобщение.

Като резултат от изследването са обособени конкретни констатации, изводи и препоръки с практическа насоченост.

По този начин изложена материята обуславя по-масово и по-ефективно карго застраховане, ще стимулира развитието на международния стокообмен (износ, внос и реекспорт), стокообмена в национални граници, ще  улесни нейното изучаване от интересуващите се от практиката и науката.

Изследването е полезно както за външнотърговските и застрахователните среди, така и за студенти.

Abstract

The service of the international trade is expressed in the conclusion of a trade contract, insurance, transport and other important activities.

The study explores the essence and specific features of the international trading terms Incoterms and the Institute Cargo Clauses, which are interrelated. Incoterms are mainly investigated with regard to their insurance aspects, which are a prerequisite for the conclusion of cargo insurance.

The world-wide well recognized and applied Institutional Cargo Clauses are examined as specific and specialized cargo insurance terms. Besides from the point of view of who is responsible for transportation (transport costs), insurance (insurance costs) and others, the study focuses on their specificity and diversity.

The aim of the study is to highlight the need, the essence and expand the popularity of cargo insurance by achieving real, complete and effective cargo insurance. To accomplish this goal, it is the task to reveal the practical nature and specificity of commercial contracts and insurance conditions. The research was carried out by methods of functional analysis and summary.

As a result of the study, specific findings, conclusions and recommendations with practical purpose are identified.

In this way, the subject matter will provide for more massive and more efficient cargo insurance, will stimulate the development of the international trade (export, import and re-export), trade in national borders, will facilitate its study by the practitioners and scientists.

The research is useful both for foreign trade and insurance branches, as well as for students.

JEL: G2

Ключови думи

Инкотърмс, карго, институтски карго клаузи, специални условия, застрахователно покритие и изключения, Incoterms, cargo, institute cargo clauses, terms, insurance cover and exclusions
Свалете RP_vol2_2019_No18_Ts Andreeva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957