Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Европейска политика за защита подателите на сигнали за нередности, измами и корупция и българската действителност
Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
година 2019
Брой 2

Европейска политика за защита подателите на сигнали за нередности, измами и корупция и българската действителност

Резюме

Съгласно чл. 45 от Конституцията на Република България (КРБ), гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи. Това е способ за граждански контрол върху дейността на държавните органи и възможност адми­нистрацията да усъвършенства и демократизира своята дейност. Целта е да се от­странят нарушенията, нередностите и вредните последици от незаконосъобразни и нецелесъобразни действия на държавната администрация, правителството и пар­ламента. Насложилите се проблеми и различни практики в държавите-членки на ЕС извеждат на преден план дебата за обща политика, основана на научни изслед­вания, добри и ефективни практики и постижения. Задачата е постигане на правов ред и сигурност за всеки гражданин, защита на неговите права, правомощия но и задължения да съдейства и се бори срещу всичко това, което нарушава демокра­тичните принципи и ценности, икономическия просперитет и върховенството на закона. Българското законодателство, включително и Конституцията не осигуряват в достатъчна степен тази защита на подателите на сигнали. В студията, с механи­змите на всеобхватния анализ в девет последователно обвързващи гледни точки, е изследван проблема с цел да се насочи вниманието към необходимостта от общо­европейска директива, която да регулира взаимоотношенията в целия ЕС в името и ползата на демокрацията.

Abstract

According to Art. 45 of the Constitution of the Republic of Bulgaria (CRB), citizens have the right to complaints, proposals and petitions to the state authorities. It is a means of civil control over the activities of state authorities and the opportunity for the administration to improve and democratize its activities. The aim is to remedy the violations, irregularities and harmful effects of illegal and inappropriate actions of the state administration, the government and the parliament. The problems and different practices in the EU Member States highlight the debate on a common policy based on research, good and effective practices and achievements. The task is to achieve a legal order and security for every citizen and to assure his rights, powers and duties to cooperate and fight against everything that violates the democratic principles and values, economic prosperity and the rule of law. Bulgarian legislation, including the Constitution, does not provide sufficient protection for whistleblowers. In the study, with the mechanisms of a comprehensive analysis in 10 consistently binding points of view, the problem was explored in order to draw attention to the need for a pan-european directive that would regulate EU relationships in the name and the value of democracy.

JEL: D81

Ключови думи

Служители, корупция, защита, corruption, employees, граждани, citizens, сигнали, нередности, signals, protection, irregularities
Свалете RP_vol2_2019_No16_M Yosifova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957