Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Концепцията за контрол при съставяне на консолидирани финансови отчети – минало и настояще
Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
година 2019
Брой 2

Концепцията за контрол при съставяне на консолидирани финансови отчети – минало и настояще

Резюме

Концепцията за контрол е ключова част от теорията и практиката на консолидирани финансови отчети и играе съществена роля във вземането на решение по какъв начин да се представят финансовите отчети на една икономическа група от предприятия. Авторът последователно анализира концепцията за контрол при консолидираните финансови отчети в Международните счетоводни стандарти. Също така авторът прави преглед на развитието на понятието контрол в консолидираните финансови отчети в Националните счетоводни стандарти чрез  сравнителен анализ на различните исторически етапи. Налага се изводът, че при Националните счетоводни стандарти през годините няма съществени изменения в понятието контрол и изискванията за съставяне на консолидирани отчети, а по скоро се наблюдава преместването им от счетоводните стандарти към Закона за счетоводство и обратно.

Abstract

The concept of control is a key part of the theory and practice of consolidated financial statements and plays a significant role in deciding how to present the financial statements of an economic group of companies. The author consistently analyses the concept of control in consolidated financial statements in the International Accounting Standards. Also, the author reviews the development of the concept of control in the consolidated financial statements in the National Accounting Standards through a comparative analysis of the different historical stages. It can be concluded that in the National Accounting Standards the concept of control and the requirements for preparation of consolidated statements have not been changed significantly over the years, but rather they have been moved from the accounting standards to the Accounting Act and vice versa.

JEL: M41

Ключови думи

control, контрол, консолидирани финансови отчети, Национални счетоводни стандарти, Международни счетоводни стандарти, consolidated financial statements, national accounting standards, international accounting standards
Свалете RP_vol2_2019_No15_L Kamburova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957