Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Състояние на фасилити мениджмънт бизнеса у нас
Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
година 2019
Брой 2

Състояние на фасилити мениджмънт бизнеса у нас

Резюме

Фасилити мениджмънтът (ФМ) като част от бизнеса, свързан с управление на недвижимата собственост, навлиза бързо в нашето общество. Основната цел на настоящото изследване е чрез методите на анализ и синтез да се обобщят резултатите от проведено емпирично анкетно проучване за състоянието на ФМ бизнеса към настоящия момент у нас. На тази база са изведени основни тенденции в развитието на сектора и са формулирани някои препоръки към опериращите компании на този пазар.

Abstract

As part of the property management business the facility management is entering quickly our society. The main objective of the present study is through the methods of analyze and synthesize to summarize the results of an empirical questionnaire survey regarding the present state of FM business in Bulgaria. On this basis, conclusions have been made about the main trends in the development of the sector and some recommendations have been formulated for the active companies on this market.

JEL: R39

Ключови думи

Management, Управление, тенденции, фасилити мениджмънт, facility management, недвижими имоти, real estate properties, trends
Свалете RP_vol2_2019_No14_D Stefanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957