Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Административни аспекти на публичните електронни услуги
Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
година 2019
Брой 2

Административни аспекти на публичните електронни услуги

Резюме

В статията се представят някои от административните аспекти при създаването на нови публични електронни услуги. Основната цел е на основата на предоставяните публични електронни услуги на студентите във връзка с тяхното кариерно развитие да бъдат предложени промени в посока подобряване и дигитализиране на основните административни процеси. Задачите са свързани с изясняване характеристиките на съществуващите към момента публични електронни услуги по кариерното развитие и предложения за промени в основните административни процеси. Постигнатите резултати са в посока изясняване силните страни на електронното портфолио, като елемент на кариерното развитие на студентите и предложение за конкретна технологична реализация.

Abstract

The article presents some of the administrative aspects in creating new public e-services. The main aim is to propose changes in the direction of improvement and digitization of the main administrative processes on the basis of the provided public electronic services to the students in relation to their career development. The tasks are related to the clarification of the characteristics of the existing public electronic services for career development and proposals for changes in the main administrative processes. The results achieved are in the direction of clarifying the strengths of the e-portfolio as an element of the career development of the students and a proposal for a specific technological realization.

JEL: H83, L86

Ключови думи

електронно управление, administrative services, public services, административно обслужване, e-government, публични услуги
Свалете RP_vol2_2019_No10_K Kirilova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957