Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Информационни проблеми на практическото обучение
Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
година 2019
Брой 2

Информационни проблеми на практическото обучение

Резюме

В статията се разглеждат информационните, технологични и организационни предизвикателства при управление и финансиране на практическо обучение на студентите. Основната цел е на основата на натрупания опит и добрите практики да се разкрият информационните предизвикателства за подобряване ефективността на процесите. Задачите са свързани с анализ характеристиките на процесите по провеждане и финансиране на практическото обучение, разглеждане на технологичните особености на информационното осигуряване и предложения за концептуално решаване на основните информационни предизвикателства. Постигнатите резултати са в посока представяне на технологични и концептуални решения, както и формулиране на насоки за бъдещо развитие.

Abstract

The article discusses information, technological and organizational challenges in managing and financing the practical training of students. The main goal is to build on experience and good practices to uncover the information challenges of process efficiency. The tasks are related to the analysis of the characteristics of the processes of conducting and financing of the practical training, consideration of the technological features of the information provision and proposals for conceptual solution of the main information challenges. The results achieved are in the direction of presenting technological and conceptual solutions as well as formulating guidelines for future development.

JEL: L86, I23

Ключови думи

Информационни технологии, Information technology, софтуерни платформи, практическо обучение, software platforms, practical training
Свалете RP_vol2_2019_No09_R Kirilov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957